ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಸಿ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕಾರರಾಗಿ ಕೆ. ಈ.ಕುಮಾರ್.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಸಿ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕಾರರಾಗಿ ಕೆ. ಈ.ಕುಮಾರ್ ರಾಯಚೂರು : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಎಸ್ಸಿ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಕೆ. ಈ.ಕುಮಾರ ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಲಿಲೋತಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಎಸಿ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಧರ್ಮ ಸೇನ ಅವರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *